นโยบายสารสนเทศ

๑. มีการเตรียมความพร้อม ทั้ง Hardware Software ให้ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
๒. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่พร้อมใช้งานทั้งด้านบุคลากร ผู้ป่วย และผู้บริหาร รวมถึงผู้รับผลงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและทันเวลา
๓.บุคลากรสามารถบันทึกและใช้ข้อมูลในเวชระเบียนที่มีคุณภาพ และพิทักษ์สิทธิในระบบเวชระเบียน

เป้าประสงค์

๑.มีระบบสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ
๒.มีระบบเชื่อมโยงและสังเคราะห์ให้ข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ
๓.มีการบันทึกเวชระเบียนที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ และพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย

กระบวนการ

๑.การประเมินความต้องการก่อนออกแบบระบบ
๒.วางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศ

- Hareware : การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การดูแลระบบ 24 ชม.
– Software : การปรับปรุงโปรแกรมโรงพยาบาลและการสำรองข้อมูล
– Peopleware : ความรู้และความสามารถของเจ้าหน้าที่
– การสนับสนุนหน่วยงาน : โปรแกรมสนับสนุนต่างๆ

๓. การเชื่อมโยงและสังเคราะห์ข้อมูลและการนำไปใช้ประโยชน์

– ด้านการบริการ : ความถูกต้องของข้อมูลสถิติและนำไปใช้ประโยชน์
– ด้านบริหาร : ข้อมูลการเงินรายรับ รายจ่ายรพ. การเรียกเก็บและตามจ่ายค่าบริการ
– เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน : ระบบงานสำคัญของรพ. ระบบการรายงานอุบัติการณ์
                                          ระเบียบปฏิบัติ ช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้
– ประชาชน : การประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระดานสนทนา
                                          ช่องทางการร้องเรียน
– เครือข่ายบริการ : Datacenter ระบบการสื่อสารทางไกล (Skype)

๔. การบันทึกเวชระเบียนที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ

– ทบทวนการบันทึกเวชระเบียนที่สมบูรณ์
– ทบทวนปรับปรุงกระบวนการและปรับแบบฟอร์มในการบันทึกต่างๆ ให้ครอบคลุม
– ตรวจสอบ สรุปผลและ วิเคราะห์หาส่วนขาดในการบันทึกเวชระเบียน
– ประสานงานผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการแก้ไขบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์

๕ การเข้าถึง : การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล และการร้องขอข้อมูล
๖. การปกปิดพิทักษ์สิทธิ์ : การวางระบบเรื่องความลับผู้ป่วย การจัดเก็บ
ข้อมูลที่ต้องปกปิด

 

ตัวชี้วัด

๑. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน

๒. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

๓. อัตราการตอบสนองข้อมูลได้ทันเวลาเมื่อมีการร้องขอข้อมูล(ครั้ง/ทันเวลา)

๔. จำนวนครั้งการเกิดระบบ LAN ล่ม/ขัดข้อง

๕. การสูญหายของข้อมูลในคอมพิวเตอร์

๖. การสูญหายของเวชระเบียน

๗. อัตราการไม่ลงวินิจฉัยในคอมพิวเตอร์

๘. จำนวนครั้งของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความลับผู้ป่วย

๙. จำนวนผลงานวิชาการได้มีการเผยแพร่ผ่าน Website>10 เรื่อง/ปี

 

ความเชื่อมโยง

Download (PDF, 105KB)